Nawigacja
Strona główna
Kontakt
Podgląd serwera TS3

Klan
Historia klanu
Osiągnięcia
Ligi - turnieje - kampanie
Rekrutacja
Wszyscy członkowie klanu

ARMA 3
ArmA 3 Polish Community
ATC (ARMA Tactical Combat)
TacBF (Tactical Battlefield)

ARMA 2
PR:A2 (Project Reality: ARMA 2)
ATC (ARMA Tactical Combat)
VB (Virtual Battle)

Romanovo
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003

Strona
Szukaj
Kategorie newsów
Zaloguj się
Historia klanu

PRAHISTORIA (2002 - 2004)

Korzeni klanu [EC] Elite Corps należy doszukiwać siÄ™ w formacji Edition Center (EC Team) powstaÅ‚ej w 2002 roku oraz WOLF zaÅ‚ożonej w roku 2004. Edition Center powstaÅ‚o jako grupa fanów Operation Flashpoint (OFP) tworzÄ…ca różne dodatki (addony) i misje. Z czasem, w zwiÄ…zku z rozwojem trybu wieloosobowego OFP, grupa ta wystawiÅ‚a swój zespóÅ‚ do rozgrywek ligowych. ZespóÅ‚ WOLF powstaÅ‚ jako ewolucja Edition Center. WOLF miaÅ‚ siÄ™ skupić na rozgrywkach krajowych i miÄ™dzynarodowych, dążąc do jak najlepszych wyników. W przeciÄ…gu kilku miesiÄ™cy od powstania WOLF byÅ‚ już klanem znanym i szanowanym, rywalizujÄ…c z najlepszymi zespoÅ‚ami na Å›wiecie. PodsumowujÄ…c, Edition Center i WOLF byÅ‚y jednymi z pierwszych polskich zespoÅ‚ów, które przygotowaÅ‚y solidny grunt, oraz wytworzyÅ‚y schematy i zasady, na bazie których dziaÅ‚aÅ‚y wszystkie późniejsze drużyny polskiej sceny OFP, a nastÄ™pnie serii ARMA.

Obrazy artykuÅ‚ów: ect.jpg Obrazy artykuÅ‚ów: wolf.jpg


 

POWSTANIE

BezpoÅ›redniÄ… przyczynÄ… powstania klanu [EC] byÅ‚ rozÅ‚am w klanie WOLF, który byÅ‚ spowodowany dwiema różnymi wizjami prowadzenia rozgrywki. Duże znaczenie miaÅ‚a atmosfera panujÄ…ca na treningach i meczach. ZaÅ‚ożyciele [EC] stawiali na wiÄ™kszÄ… przestronność i elastyczność w dziaÅ‚aniu graczy, przy jednoczeÅ›nie bardziej zdystansowanym podejÅ›ciu do samej gry. Różnicy zdaÅ„ nie udaÅ‚o siÄ™ pogodzić. Skutkiem tego, w okresie października i listopada 2004 roku, kilku graczy zdecydowaÅ‚o siÄ™ opuÅ›cić szeregi WOLF. Dwóch z nich, Romanov i Vetis, zdecydowaÅ‚o siÄ™ zaÅ‚ożyć nowy zespóÅ‚. Szeregi klanu bardzo szybko zostaÅ‚y zasilone nowymi graczami, w tym kilkoma byÅ‚ymi czÅ‚onkami WOLF. Za symboliczny moment powstania klanu [EC] Elite Corps uznaje siÄ™ 08.11.2004 roku, kiedy uruchomiona zostaÅ‚a pierwsza strona internetowa klanu.

Obrazy artykuÅ‚ów: ecstarastrona.png


 

OKRES OFP (2004 - 2006)

Obrazy artykuÅ‚ów: ofplogo.png

DoÅ›wiadczenie graczy-zaÅ‚ożycieli oraz energiczność i dynamiczność nowych klanowiczów pozwoliÅ‚y [EC] na szybkie wdrożenie siÄ™ w rozgrywki drugiego sezonu polskiej ligi Flashpoint’a – PFL (Polish Flashpoint League). W ramach tej ligi klan [EC] zajÄ…Å‚ drugie miejsce z wynikiem 13 wygranych bitew i tylko 2 przegranych (1 remis) osiÄ…gajÄ…c w sumie 27 punktów. IstnÄ… sensacjÄ… okazaÅ‚ siÄ™ mecz do którego doszÅ‚o 12 maja 2005 roku o godzinie 20:00 na serwerze Multimedia Polska #2, kiedy to klan [EC] Elite Corps zmierzyÅ‚ siÄ™ z niepokonanym wówczas na arenie krajowej i miÄ™dzynarodowej polskim klanem GROM. WyjÄ…tkowo emocjonujÄ…ca bitwa, która rozegraÅ‚a siÄ™ na jednej z ligowych map (C&H Romi), zakoÅ„czyÅ‚a siÄ™ zdecydowanym zwyciÄ™stwem 372:191 dla [EC]. To wÅ‚aÅ›nie wtedy Koli - lider klanu GROM - wypowiedziaÅ‚ znamienne sÅ‚owa: „tak smacznego meczu nie graÅ‚em już od ponad dwóch lat”. ByÅ‚ to ostatni mecz jaki klany [EC] i GROM rozegraÅ‚y przeciwko sobie. ByÅ‚ to również punkt zwrotny dla samego Elite Corps, które w pierwszych miesiÄ…cach swojej dziaÅ‚alnoÅ›ci uważane za twór sezonowy, z koÅ„cem drugiego sezonu PFL w lipcu 2005 roku staÅ‚o siÄ™ drugÄ… siÅ‚Ä… na polskiej scenie OFP.

Obrazy artykuÅ‚ów: pfl.png Obrazy artykuÅ‚ów: tabelapfl.jpg

Po znakomitym wystÄ™pie klanu w lidze PFL, przyszedÅ‚ czas na przerwÄ™ i odpoczynek. [EC], po reorganizacji w swoich szeregach, przystÄ…piÅ‚o jesieniÄ… 2005 roku do turnieju OTFKB (Ogólnopolski Turniej Flashpoint’a – Kierunek Berlin). W turnieju tym wzięły udziaÅ‚ najlepsze klany polskiej sceny OFP, niektóre z nich w swojej szczytowej formie – m. in. SODKP (powstaÅ‚y z fuzji 25DKP i SOD), czy cAc. Klan Elite Corps, pomimo dobrej i systematycznej formy, nie byÅ‚ w stanie nawiÄ…zać równoprawnej walki i ostatecznie zajÄ…Å‚ czwarte miejsce.

KoÅ„czÄ…cy siÄ™ turniej OTFKB w 2006 roku byÅ‚ jednoczeÅ›nie momentem najwiÄ™kszej mobilizacji klanu w czasach rozgrywek w OFP. [EC] zdecydowaÅ‚o siÄ™ partycypować w czwartym sezonie prestiżowej ligi CCL (Classic Combat League), w której braÅ‚y udziaÅ‚ najsilniejsze zespoÅ‚y z caÅ‚ego Å›wiata. WalczÄ…c w dywizji Alpha z takimi potÄ™gami jak DK (Dragon Knights) i USA (United States of America) klan zajÄ…Å‚ ostatecznie drugie miejsce. Elite Corps pokazaÅ‚o prawdziwy charakter co udowadnia statystyka siedmiu wygranych meczy i tylko jeden przegrany (z niezwyciężonym wówczas DK). ByÅ‚ to najwiÄ™kszy sukces polskiego zespoÅ‚u w caÅ‚ej historii tej ligi.

Obrazy artykuÅ‚ów: topic_ccl_dogtags.gif Obrazy artykuÅ‚ów: cclwyniki.jpg

Zakończenie latem 2006 roku ligi CCL było jednocześnie początkiem gradualnego rozpadu światowej sceny OFP, co przede wszystkim wiązało się z nadchodzącą wielkimi krokami premierą ArmA: Armed Assault, czyli duchowym następcą Operation Flashpoint.


 

OKRES ARMA (2006 - 2009)

Obrazy artykuÅ‚ów: armed_assault_logo.png

Premiera pierwszej części ARMA w listopadzie 2006 roku dokonaÅ‚a nieodwracalnej erozji caÅ‚ej spoÅ‚ecznoÅ›ci fanów OFP. Wielka krytyka jaka spadÅ‚a na pierwszÄ… część serii wywoÅ‚aÅ‚a podziaÅ‚ na zwolenników i przeciwników nowego tytuÅ‚u twórców OFP. W ostatecznym rozrachunku przeÅ‚ożyÅ‚o siÄ™ to na mniejszÄ… niż wczeÅ›niej liczbÄ™ turniejów i lig.

Rok po premierze jakość rozgrywki byÅ‚a zdecydowania wyższa ze wzglÄ™du na dużą ilość Å‚atek i ulepszeÅ„ ze strony deweloperów. JesieniÄ… 2007 roku [EC] wzięło udziaÅ‚ w pierwszym swoim turnieju w tej grze – ESL Winter Cup (European Sports League – Winter Cup). Turniej, w przeciwieÅ„stwie do tych z czasów OFP, skupiaÅ‚ siÄ™ na bitwach mniejszej skali, gdzie wiÄ™ksze znaczenie miaÅ‚y umiejÄ™tnoÅ›ci strzeleckie, niż dziaÅ‚ania o charakterze taktycznym. [EC] zakoÅ„czyÅ‚o rywalizacjÄ™ na trzecim miejscu.

Obrazy artykuÅ‚ów: esl_logo_arma.png

Drugim torem, obok walki w ramach turnieju ESL, klan Elite Corps walczyÅ‚ w ECL War Ladder, czyli legendarnej drabince, która dostarczaÅ‚a tak wiele emocji w czasach OFP. Mecze w ECL opieraÅ‚y siÄ™ na odÅ›wieżonych, sprawdzonych szablonach z czasów pierwowzoru ARMA. Klan [EC] trafiÅ‚ do grupy Division 2, gdzie ostatecznie zajÄ…Å‚ drugie miejsce, ulegajÄ…c jedynie drużynie Stroybat, która byÅ‚a prawdziwym objawieniem w czasach pierwszej części ARMA.

Wraz z koÅ„cem ECL, wiosnÄ… 2008 roku, nastaÅ‚ kres typowo ligowych rozgrywek dla pierwszej części ARMA. Rzutem na taÅ›mÄ™ zorganizowano ECL ArmA Nations' Cup, czyli Puchar Narodów ARMA. Polska wystawiÅ‚a do tego turnieju reprezentacjÄ™, w skÅ‚ad której wszedÅ‚ lider klanu [EC] – Vetis. Polska zakoÅ„czyÅ‚a rywalizacjÄ™ na drugim miejscu.

Obrazy artykuÅ‚ów: eclbaner.jpg

W miÄ™dzyczasie na znaczeniu zaczęły zyskiwać inicjatywy o wiÄ™kszym zasiÄ™gu i skali. MożliwoÅ›ci techniczne, w porównaniu do czasów OFP, umożliwiaÅ‚y prowadzenie liczniejszych i dużo bardziej efektownych bitew. Na takie zapotrzebowanie odpowiedzieli organizatorzy IC-ARMA (International Conflict – ARMA), którzy stworzyli, a nastÄ™pnie przeprowadzili kilka kampanii wojennych. W odróżnieniu od zwykÅ‚ych meczów ligowych, w bitwach IC-ARMA braÅ‚o udziaÅ‚ nawet do 80 graczy na jednym serwerze jednoczeÅ›nie! Kampanie skÅ‚adaÅ‚y siÄ™ z kilkunastu misji, które opieraÅ‚y swój schemat dziaÅ‚ania o pomysÅ‚y zaczerpniÄ™te z trybów C&H (Capture and Hold) oraz AAS (Advance and Secure). W kampaniach braÅ‚y udziaÅ‚ dwie strony konfliktu (BLUFOR i REDFOR), do których mógÅ‚ doÅ‚Ä…czyć każdy indywidualny gracz, jak i też caÅ‚e klany. Elite Corps rozpoczęło swojÄ… przygodÄ™ z IC-ARMA od trzeciej kampanii i braÅ‚o w niej udziaÅ‚ nieprzerwanie aż do kampanii szóstej. Z czasem, przy nieocenionej wspóÅ‚pracy z zaprzyjaźnionym klanem 8BZ, jak i innymi niezrzeszonymi polskimi graczami, byliÅ›my w stanie stworzyć wÅ‚asny, niezależny i samowystarczalny oddziaÅ‚ bojowy. OddziaÅ‚ ten (zwany potocznie Polish Squad) wielokrotnie odznaczyÅ‚ siÄ™ wspaniaÅ‚ymi akcjami, które przechyliÅ‚y szalÄ™ zwyciÄ™stwa na naszÄ… stronÄ™.

Obrazy artykuÅ‚ów: icarmalogo.jpg

Po zakoÅ„czeniu szóstej kampanii IC-ARMA w lutym 2009 roku, klan Elite Corps podjÄ…Å‚ decyzjÄ™ o zaprzestaniu brania udziaÅ‚u w kolejnych jej edycjach ze wzglÄ™du na wyczerpanie siÄ™ pomysÅ‚u. Gwoździem do trumny byÅ‚a decyzja organizatorów o wprowadzeniu odpÅ‚atnoÅ›ci za partycypacjÄ™ w turnieju. Nie byÅ‚o też tajemnicÄ…, że gracze z niecierpliwoÅ›ciÄ… wyczekiwali na premierÄ™ ARMA 2, która rozgrzewaÅ‚a umysÅ‚y wszystkich fanów gier militarnych.


 

OKRES ARMA 2 (2009 - 2013)

Obrazy artykuÅ‚ów: 557976804.png

Latem 2009 roku wydana zostaÅ‚a druga część z serii ARMA. Niestety, pomimo wielu zapowiedzi i obietnic, miaÅ‚a miejsce powtórka z rozrywki. Jakość produktu w dniu premiery tak daleko odbiegaÅ‚a od wszelkich norm i standardów, iż wielu okreÅ›laÅ‚o go niegrywalnym. Z perspektywy czasu należy jednak okazać szacunek twórcom, którzy w pewnych aspektach popchnÄ™li grÄ™ o wiele kroków naprzód. Åšwiat gry, jak i wszystkie wchodzÄ…ce w jej skÅ‚ad jednostki wojskowe, zostaÅ‚y oddane z niebywaÅ‚ymi szczegóÅ‚ami. W przeciwieÅ„stwie do poprzedniej części, w tej grze czuć byÅ‚o to coÅ›, tego ducha, który powoduje, iż mamy ochotÄ™ grÄ™ uruchomić raz jeszcze i zostać z niÄ… na dÅ‚użej. ZawiodÅ‚y kwestie techniczne i drobne niedoróbki, które jako caÅ‚ość przyczyniÅ‚y siÄ™ do wielkiego zawodu. Deweloperzy nie porzucili gry i wziÄ™li siÄ™ do ciężkiej pracy, która już po kilku miesiÄ…cach od premiery zaczęła przynosić wymierne efekty. Rok po premierze ARMA 2, a wiÄ™c w latem 2010 roku, wydany zostaÅ‚ samodzielny dodatek pod tytuÅ‚em Arrowhead, który ulepszyÅ‚ grÄ™ w wielu aspektach, i od tego momentu staÅ‚ siÄ™ obowiÄ…zkowym rozszerzeniem we wszelkich ligach i turniejach.

Obrazy artykuÅ‚ów: arma2oalogo.png

Pierwszymi dziaÅ‚aniami zbrojnymi, jakie na platformie ARMA 2 klan Elite Corps przeprowadziÅ‚, byÅ‚y operacje w ramach drugiej kampanii ATC (ArmA Tactical Combat), która odbyÅ‚a siÄ™ wczesnÄ… wiosnÄ… 2010 roku. ATC byÅ‚o przedÅ‚użeniem i rozwiniÄ™ciem pomysÅ‚ów zaczerpniÄ™tych z IC-ARMA. Podobnie jak w przypadku IC-ARMA, tak i tutaj, klan [EC] byÅ‚ wspierany przez przyjacióÅ‚ z 8BZ, jak i niezależnych graczy z Polski. Strona REDFOR, w ramach której walczyÅ‚ klan [EC], wygraÅ‚a wszystkie dziesięć bitew, które wchodziÅ‚y w skÅ‚ad kampanii, i tym samym zagwarantowaÅ‚a sobie niepodważalne zwyciÄ™stwo!

Obrazy artykuÅ‚ów: atcbaner.jpg

W zbliżonym czasie do dziaÅ‚aÅ„ na froncie kampanii ATC, ruszyÅ‚ projekt wzorujÄ…cy siÄ™ na kampaniach wojennych typu IC-ARMA i ATC, lecz na skalÄ™ i możliwoÅ›ci polskiej spoÅ‚ecznoÅ›ci ARMA. Turniej VB (Virtual Battle), stworzony przez Voy i Skylight, okazaÅ‚ siÄ™ strzaÅ‚em w dziesiÄ…tkÄ™. Zmagania miÄ™dzy dwoma stronami konfliktów: UFA i RRA, zwyciÄ™sko zakoÅ„czyÅ‚a ta druga. W skÅ‚ad RRA wchodzili czÅ‚onkowie klanu [EC]. Prawdziwe zwyciÄ™stwo osiÄ…gnÄ…Å‚ przede wszystkim sam turniej, jak i polska spoÅ‚eczność graczy ARMA, która udowodniÅ‚a, że po piÄ™ciu latach od zakoÅ„czenia drugiego sezonu PFL, nadal jest w stanie odpowiednio siÄ™ zorganizować i przeprowadzić warte uwagi rozgrywki.

Obrazy artykuÅ‚ów: vb2_logo2.jpg

Rok 2010 to znaczny rozwój polskiej sceny ARMA, która po okresie kryzysu w zwiÄ…zku ze sÅ‚abym odbiorem pierwszej części gry, nareszcie zaczęła odżywać i zapeÅ‚niać siÄ™ powrotem dawnych graczy, jak i napÅ‚ywem Å›wieżej krwi. MiaÅ‚ również w tym udziaÅ‚ turniej Virtual Battle, który staÅ‚ siÄ™ zalążkiem spoÅ‚ecznoÅ›ci PAC (Polish ArmA Community), skupiajÄ…cej polskich graczy należących do klanów, jak i tych niezrzeszonych. Klan Elite Corps wchodzi w skÅ‚ad spoÅ‚ecznoÅ›ci PAC od poczÄ…tku jej dziaÅ‚alnoÅ›ci.

Obrazy artykuÅ‚ów: pac_logo_2013.png

PóźnÄ… jesieniÄ… 2010 roku, kilka miesiÄ™cy po premierze niezależnego dodatku Arrowhead, ruszyÅ‚ pierwszy sezon ligi ECL (ECL Season 1) dla ARMA 2. Podobnie jak we wczeÅ›niejszych edycjach tej ligi, tryb i charakter misji byÅ‚ już znany. Znany byÅ‚ też innym, doÅ›wiadczonym klanom biorÄ…cym udziaÅ‚ w drabince, w zwiÄ…zku z czym [EC] musiaÅ‚o liczyć siÄ™ z ciężkÄ… przeprawÄ…. W okresie od listopada 2010 roku do marca 2011 roku klan [EC] rozegraÅ‚ w lidze ECL czternaÅ›cie meczy, z czego dwanaÅ›cie z nich wygraÅ‚, a tylko dwa przegraÅ‚. Elite Corps zakoÅ„czyÅ‚o rywalizacjÄ™ na drugim miejscu.

Obrazy artykuÅ‚ów: ecl20102011.png

W tym samym czasie trwaÅ‚a trzecia kampania turnieju ATC. ByÅ‚a to pierwsza kampania ATC z wykorzystaniem dodatku Arrowhead. Walka w tej kampanii wojennej przeniosÅ‚a siÄ™ z pól i gÄ™stych lasów Czarnorusi na pustynne stepy Takistanu. Ta kampania wojenna byÅ‚a jednÄ… z najtrudniejszych, w jakiej przyszÅ‚o wziąć udziaÅ‚ [EC]. Bardzo dobra dyspozycja przeciwnika, problemy w przystosowaniu siÄ™ do zmiany Å›rodowiska i kwestie stricte techniczne spowodowaÅ‚y o porażce REDFOR. DoÅ›wiadczenie nabyte w ATC 3, i wyciÄ…gniÄ™te z tej kampanii wnioski, zaowocowaÅ‚y wieloma pozytywnymi zmianami jakie zaszÅ‚y w sposobie dowodzenia, jak i w kwestiach operacyjnych i logistycznych, jakie klanowi Elite Corps przyszÅ‚o prowadzić w przyszÅ‚oÅ›ci.

W lipcu 2011 roku zorganizowano po raz drugi turniej Virtual Battle. Turniej ten zostaÅ‚ rozegrany w zmienionej konwencji. W zwiÄ…zku ze wspóÅ‚pracÄ… miÄ™dzy PAC a HARC (Hungarian ArmA Community - wÄ™gierskÄ… spoÅ‚ecznoÅ›ciÄ… ARMA) zdecydowano siÄ™ rozegrać turniej w stylu „wojny polsko-wÄ™gierskiej”. Turniej o oficjalnej nazwie VB–PHWar (Virtual Battle – Polish-Hungarian War) odniósÅ‚ ponownie duży sukces, wÅ‚Ä…czajÄ…c w to zwyciÄ™stwo strony polskiej. Przy tej okazji doszÅ‚o również do bliższej wspóÅ‚pracy i integracji pomiÄ™dzy polskÄ… i wÄ™gierskÄ… spoÅ‚ecznoÅ›ciÄ… ARMA. ZaowocowaÅ‚o to m. in. wzajemnÄ… kooperacjÄ… w kolejnych edycjach turnieju ATC, a sam lider HARC – Teacup - zÅ‚ożyÅ‚ osobiÅ›cie wizytÄ™ w Polsce w trakcie imprezy Romanovo 2010.

W grudniu 2011 roku rozpoczęła siÄ™ czwarta edycja turnieju ATC. W pamiÄ™ci klanowiczów przewijaÅ‚y siÄ™ jeszcze pamiÄ™tne wydarzenia z wczeÅ›niejszej kampanii ATC, które ostatecznie przyniosÅ‚y klÄ™skÄ™. ATC 4 powróciÅ‚o na znane tereny Czarnorusi. W zwiÄ…zku z tym klan [EC] musiaÅ‚ liczyć siÄ™ z wysublimowanymi zagrywkami ze strony przeciwnika, który znaÅ‚ ten teren jak wÅ‚asnÄ… kieszeÅ„. Elite Corps byÅ‚o jednak w lepszej sytuacji. Klan walczyÅ‚ po stronie REDFOR w ramach PAC. Ponadto walka byÅ‚a prowadzona ramiÄ™ w ramiÄ™ z wÄ™gierskimi przyjacióÅ‚mi z HARC. Zgodnie z przewidywaniami, walka w tej kampanii byÅ‚a zaciÄ™ta. Zmagania obejmowaÅ‚y piÄ™tnaÅ›cie bitew i trwaÅ‚y aż do maja 2012 roku. Kampania zakoÅ„czyÅ‚a siÄ™ zwyciÄ™stwem siÅ‚ REDFOR, w ramy których wchodziÅ‚ klan [EC].

Obrazy artykuÅ‚ów: atc4banner2_4.jpg

WiosnÄ… 2012 roku, po dÅ‚ugim okresie oczekiwaÅ„, wydana zostaÅ‚a modyfikacja PR:A2 (Project Reality: ARMA 2). Project Reality to modyfikacja, której pierwowzór powstaÅ‚ dla gry Battlefield 2. Twórcy tej produkcji zrÄ™cznie poÅ‚Ä…czyli elementy realizmu z dynamicznÄ… rozgrywkÄ…. Oczekiwania zwiÄ…zane z PR:A2 niestety przerosÅ‚y samych twórców. Wersja startowa nie byÅ‚a w stanie dostarczyć odpowiedniej jakoÅ›ci zabawy, co wynikaÅ‚o po części z niedoróbek technicznych kodu sieciowego ARMA 2, jak i braku należytych testów po stronie deweloperów moda. Pomimo tych przeciwnoÅ›ci, klan [EC], w ramach PAC, od poczÄ…tku braÅ‚ udziaÅ‚ w mniej lub bardziej formalnych rozgrywkach przy wykorzystaniu tego moda. Ponadto klan aktywnie wspieraÅ‚ twórców PR:A2 zgÅ‚aszajÄ…c im różne problemy i sugestie. CzÅ‚onkowie klanu Elite Corps prowadzili rozgrywki w Project Reality: ARMA 2 do koÅ„ca 2012 roku. Z koÅ„cem czerwca 2013 roku wyÅ‚Ä…czony zostaÅ‚ ostatni dedykowany serwer gry wieloosobowej dla tej modyfikacji.

Obrazy artykuÅ‚ów: pr_arma_dog_tags.png

W grudniu 2012 roku [EC] Elite Corps, w ramach PAC oraz przy wsparciu HARC, przystąpiło do piątej kampanii ATC. Kampania została rozegrana na nowej mapie - Celle. Obie strony konfliktu i wchodzący w jej skład gracze, musieli przystosować się do nowego otoczenia i odpowiednio zmodyfikować do niego swoją taktykę. Z czasem, znużenie projektem i nadchodząca premiera ARMA 3, zaczęły szerzyć w szeregach REDFOR dezorganizację i brak dalszej chęci walki. ATC 5 zakończyło się w marcu 2013 roku zwycięstwem BLUFOR. Była to ostatnia kampania ATC na platformie ARMA 2.


 

OKRES ARMA 3 (2013 - )

Obrazy artykuÅ‚ów: arma3logo.png

5 marca 2013 roku zostaÅ‚a wydana trzecia część z serii ARMA. W przeciwieÅ„stwie do poprzednich edycji, twórcy z dużym wyprzedzeniem zapowiedzieli, że produkt jest we wstÄ™pnej fazie produkcji, i dlatego zdecydowali siÄ™ wydać go poprzez platformÄ™ Steam Early Access. Fani, nauczeni doÅ›wiadczeniem wczeÅ›niejszych produkcji tej serii, podeszli do produkcji z dużym dystansem. Należy przyznać twórcom, iż pomimo skromnej zawartoÅ›ci jakÄ… oferowaÅ‚a gra w dniu premiery, jej jakość byÅ‚a na o wiele wiÄ™kszym poziomie niż wczeÅ›niej. Deweloperzy ARMA 3 zmienili strategiÄ™ i postawili na jakość, a nie ilość. Gra osiÄ…gnęła wstÄ™pnie zakÅ‚adany ksztaÅ‚t 12 wrzeÅ›nia 2013 roku, kiedy to miaÅ‚a miejsce premiera aktualizacji oznaczonej numerem 1.0. Od tego momentu gra jest systematycznie ulepszana o coraz to nowe funkcje.

[EC], w ramach PAC, prowadziÅ‚o zamkniÄ™te testy projektu TacBF (Tactical Battlefield), który jest przedÅ‚użeniem i rozwiniÄ™ciem modyfikacji PR:A2. W grudniu 2013 roku miejsce miaÅ‚a oficjalna premiera projektu, który jest systematycznie aktualizowany i cieszy siÄ™ dużą popularnoÅ›ciÄ….

Obrazy artykuÅ‚ów: tacbfbaner.jpg

Podobnym wsparciem ze strony Elite Corps (a tym samym PAC) cieszyÅ‚ siÄ™ projekt ArmA Wargames, który byÅ‚ kontynuacjÄ… turnieju IC-ARMA, znanego z pierwszej części ARMA. Organizatorzy, wykorzystali nowe możliwoÅ›ci jakie daje im trzecia część gry i ulepszyli szablon misji zachowujÄ…c fundamenty, które nadawaÅ‚y urok tamtych rozgrywkom. We wrzeÅ›niu 2014 roku projekt zostaÅ‚ zakoÅ„czony.

WiosnÄ… 2015 roku rozpoczeÅ‚y siÄ™ testy przygotowawcze do kampanii ATC 6. ByÅ‚a to pierwsza kampania ATC na platformie ARMA 3, której akcja rozgrywa siÄ™ na mapie o nazwie Altis. Elite Corps braÅ‚o udziaÅ‚ w testach przygotowawczych, jeszcze przed częściÄ… wÅ‚aÅ›ciwÄ… kampanii, pomagajÄ…c twórcom poprzez zgÅ‚aszanie zauważonych bÅ‚Ä™dów i wysuwanie sugestii co do różnych elementów mechaniki misji. Kampania ATC 6 liczyÅ‚a 12 bitew startujÄ…c w lipcu i koÅ„czÄ…c siÄ™ w październiku. Klan [EC] Elite Corps, ramiÄ™ w ramiÄ™ z PAC i innymi klanami, stanÄ…Å‚ po niebieskiej stronie konfilktu (BLUFOR). Szósta kampania ATC byÅ‚a najbardziej wyrównanÄ… kampaniÄ… ATC, w jakiej braÅ‚ udziaÅ‚ nasz klan. Szala zwyciÄ™stwa przesuwaÅ‚a siÄ™ z bitwy na bitwÄ™, a zwyciÄ™zca nie byÅ‚ znany do ostatniej minuty walki. Obie strony wygraÅ‚y takÄ… samÄ… liczbÄ™ bitew (sześć), lecz ostateczne zwyciÄ™stwo przypadÅ‚o stronie czerwonej (REDFOR) poprzez przewagÄ™ w tzw. maÅ‚ych punktach (zdobyty jeden sektor wiÄ™cej). Zdecydowanie nie odczuliÅ›my tego wyniku jako porażki, ale jako prawdziwÄ… przygodÄ™ i niesamowite emocje, które towarzyszyÅ‚y nam przez kolejne miesiÄ…ce zmagaÅ„. Sukces odniosÅ‚a również sama organizacja kampanii, której frekwencja siÄ™gaÅ‚a Å›rednio ponad 100 graczy na serwerze w trakie bitwy.

Obrazy newsów: new-atc-logo.png

Podgląd serwera TS3
kliknij by rozwinąć
Nasz baner
Partnerzy